Giải bài tập pascal

15:17 |
Bài 1
Kiểm tra số nguyên tố
Dữ liệu vào là file int.inp
File dữ liệu ra là out.out
program NTO;
var m:longint;
f: text;
function Ngto(n:longint):boolean;
var i:longint;
begin
        if n< 2 then ngto:=false else ngto:=true;
        for i:= 2 to trunc(sqrt(n)) do
        if n mod i = 0 then
        begin
                 ngto:=false;
                 break;
        end;
end;
begin
        assign(f,'E:\Pascal\int.inp'); reset(f);
        readln(f,m); close(f);
        assign(f,'E:\Pascal\out.out'); rewrite(f);
                if ngto(m) then write(f,'La so nguyen to')
                else write(f,'Khong phai la so nguyen to');
        close(f);
end.
Xem thêm…

Tên

Email *

Thông báo *