Ảnh đồng hồ thực hành tin học lớp 9

07:26 |
Học sinh tải ảnh đồng hồ này về thực hành


Xem thêm…

BÀI TẬP TIN HỌC 8 CÓ LỜI GIẢI

09:54 |

Câu 1: Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên dương sau đó sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần?

program Cau1;

Uses Crt;
Var A: array[1..50] Of Integer;
N,i,j,Tg:Integer;
Begin
clrscr
write('Nhap N='); Readln(N);
For i:=1 To N Do
Begin
Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);
End;
For i:=1 To N-1 Do
For j:=i+1 To N Do
If A[i]>A[j] Then
Begin
Tg:=A[i]; A[i]:=A[j]; A[j]:=Tg;
End;
Writeln('Ket qua sau khi sap xep:');
For i:=1 To N Do Write(A[i]:5);
Readln;
End.

Câu 2: Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên dương sau đó sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần?
program Cau2;
Uses Crt;
Var A: array[1..50] Of Integer;
N,i,j,Tg:Integer;
Begin
clrscr
write('Nhap N='); Readln(N);
For i:=1 To N Do
Begin
Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);
End;
For i:=1 To N-1 Do
For j:=i+1 To N Do
If A[i] < A[j] Then
Begin
Tg:=A[i]; A[i]:=A[j]; A[j]:=Tg;
End;
Writeln('Ket qua sau khi sap xep:');
For i:=1 To N Do Write(A[i]:5);
Readln;
End.

Câu 3: Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên dương sau đó đếm các số chẵn xuất hiện trong dãy?
program Cau3;
Uses Crt;
Var A: array[1..50] Of Integer;
N,i, dem:Integer;
Begin
clrscr;
Write('Nhap N='); Readln(N);
For i:=1 To N Do
Begin
Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);
End;
dem:=0;
For i:=1 To N Do
If A[i] mod 2 =0 Then dem:=dem+1;
Writeln('Ket qua sau khi dem la: ',dem);
Readln;
End.
Câu 4: Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên dương sau đó đếm các số lẻ xuất hiện trong dãy?
program Cau4;
Uses Crt;
Var A: array[1..50] Of Integer;
N,i, dem:Integer;
Begin
clrscr;
Write('Nhap N='); Readln(N);
For i:=1 To N Do
Begin
Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);
End;
dem:=0;
For i:=1 To N Do
If A[i] mod 2 <>0 Then dem:=dem+1;
Writeln('Ket qua sau khi dem la: ',dem);
Readln;
End.
Câu 5: Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên dương sau đó tìm số lớn nhất trong dãy?


Câu 6: Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên dương sau đó tìm số nhỏ nhất trong dãy?

Câu 7: Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên dương sau đó tính tổng các số chẵn trong dãy?
program Cau7;
Uses Crt;
Var A: array[1..50] Of Integer;
N,i, tong:Integer;
Begin
clrscr;
Write('Nhap N='); Readln(N);
For i:=1 To N Do
Begin
Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);
End;
tong:=0;
For i:=1 To N Do
If A[i] mod 2 =0 Then tong:=tong+a[i];
Writeln('Tong cac so chan xuat hien trong day la: ',tong);
Readln;

End.

Câu 8: Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên dương sau đó tính tổng các số lẻ trong dãy?
program Cau7;
Uses Crt;
Var A: array[1..50] Of Integer;
N,i, tong:Integer;
Begin
clrscr;
Write('Nhap N='); Readln(N);
For i:=1 To N Do
Begin
Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);
End;
tong:=0;
For i:=1 To N Do
If A[i] mod 2 <>0 Then tong:=tong+a[i];
Writeln('Tong cac so le xuat hien trong day la: ',tong);
Readln;

End.
Câu 9: Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên dương sau đó đếm số kí tự “1” xuất hiện trong dãy trong dãy?
program Cau9;
Uses Crt;
Var A: array[1..50] Of Integer;
N,i, dem:Integer;
Begin
clrscr;
Write('Nhap N='); Readln(N);
For i:=1 To N Do
Begin
Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);
End;
dem:=0;
For i:=1 To N Do
If A[i] = 1 Then dem:=dem+1;
Writeln('So cac chu so 1 xuat hien trong day la: ',dem);
Readln;
End.
Câu 10: Nhập điểm của 10 học sinh sau đó in ra kết quả học sinh giỏi, khá, tb, yếu?
Xem thêm…

Tên

Email *

Thông báo *